Услуги

 • СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

  Вам Ви е потребно ажурно и точно евидентирање на сметководтсвените настани, нивно систематизирање во вид на финансиски извештаи кои се дистрибуираат до сите заинтересирани учесници во работењето: менаџери, банки, инвеститори, ограни на државна администрација и други. Објективни финансиските извештаии Ви се неопходни во процесот на донесување на значајни одлуки за планирање на работењето и за развојот на Вашето друштво. Ако се стремите кон сигурно, точно и законско работење Вам ви е потребен професионален, докажан и искусен сметководител. ВИДМАР КОМПАНИ ги пружа следните услуги:

  1. финансово и материјално сметководство
  2. пресметка на даноци
  3. благајна
  4. пресметка на плати
  5. евиденција на основни средства
  6. извештаи согласно домашна регулатива
  7. финансиски извештаи во согласност со МСФИ, МСФИ за МСЕ

 • КОСАЛТИНГ УСЛУГИ

  Нудиме посебна можност компаниите кои сакаат да го унапредат своето финансиско работење и да бидат во чекор со сите промени во даночното законодавство и финансиското известување:

  1. Консултации за организација,
  2. Даночен и финансиски консалтинг
  3. Финансиска анализа
  4. Воспоставување на процедури во работењето
  5. Воспоставување и организација на финансиско-сметководствениот сектор
  6. Посредување во избор на човечки ресурси во финансиската област
  7. Управување со ризици
  8. Изработка на интерни акти: сметководствени политики, организација на човечки ресурси, правилник за работа, правилник за попис
  9. Совети при основање и инвестирање
  10. Совети за оптимализација на трошоци

 • АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

  Коресподенцијата со Ценрален регистар, УЈП, банки, општина, агенција за вработување, фондот за здравством... можеме да ја извршуваме за Вас, брзо и професионално

  1. основање на друштво
  2. измена на договорот за основање (промена на седиште, основач, основачки влог,назив на фирма, отварање подружница...)
  3. пријава и одјава на вработени
  4. плаќање даноци и други налози
  5. днесување документи во УЈП, банка...
  6. барање за издавање бонитет
  7. отварање или промена на жиро сметка
  8. пријава-одјава на даночен обврзник
  9. пријава на недвижен имот
  10. промена на даночна картичка
  11. промена во Агенција за вработување

 • ИЗРАБОТКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ

  Бизнис план е наменет за претприемачите да видат дали тоа е достоен за тие планирани акција и инвеститорите да си видат како на ризикот од инвестирање во бизнис потфат.about us